پل های ارتباطی

فرهاد سوری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران- معاون مدیر مهندسی و مدیر مهندسی خرید شرکت هندسه پارس- مشاور مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری- عضو هیئت موسس كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب- دارای پروانه اشتغال به کار نظارت، محاسبات و اجرای سازه- بیش از ده سال سابقه فعالیت مهندسی در پروژه های مطرح کشور

تیکت جدید