فیلم های آموزشی نرم افزار CCHE2D

معرفی نرم افزار CCHE2D و کاربرد آن:

این مدل ریاضی (CCH2D) توسط مرکز ملی محاسبات هیدرولیکی و مهندسی (NCCHE) دانشگاه می سی سی پی آمریکا برای مدلسازی دوبعدی ، تحلیل جریان روباز فرآیندهای رودخانه و فرآیندهای رودخانه ای توسعه داده شده است. جریان در رودخانه ها، دریاچه ها، مخازن، مصب ها و سواحل به همراه سیلاب ها و شکست سد با این نرم افزار شبیه سازی می گردند. با استفاده از ماژول های این نرم افزار، فرآیند انتقال رسوب، تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها، انتقال آلودگی و کیفیت آب قابل بررسی است. این مدل، معادلات ناویر- استوکس را به صورت دوبعدی و در پلان (متوسط گیری در عمق) حل نموده و به عبارت دیگر تغییرات طولی و عرضی پارامترهای جریان را شبیه سازی می نماید.

نرم افزار CCHE2D یک مدل دو بعدی برای شبیه سازی جریان غیردائم در حالت آشفته همراه با انتقال رسوب است. نسخه اولیه این نرم افزار در سال 1997 توسط مرکز ملی مطالعات هیدرولیکی در دانشگاه می سی سی پی منتشر شده است. هدف اصلی از ارائه این مدل، کاربرد در زمینه های مربوط به مدلسازی رسوب گذاری، فرسایش و مهاجرت رودخانه ها است. از این مدل همچنین میتوان برای ارزیابی احداث سازه های هیدرولیکی همچون کنترل کننده های شیب در رودخانه، آبشکن و گوره روی مورفولوژی رودخانه استفاده نمود. این مدل به زبان Fortran 90 نوشته شده است و برای انفصال ترم معادلات دیفرانسیل از روش المان محدود و برای حل میدان سرعت و فشار از شبکه های جابجا شده و برای حل جابجایی از روش آپویند استفاده می کند. نرم افزار CCHE2D از دو نرم افزار جداگانه CCHE-Mesh generation و CCHE-GUI تشکیل شده است. نرم افزار CCHE-Mesh generation قابلیت ایجاد شبکه بندی در ساختارهای پیچیده را به وسیله ابزارهای خود مهیا نموده است. نرم افزار CCHE-GUI هسته گرافیکی نرم افزار CCHE2D است، که وظیفه آمایش شرایط اولیه، آمایش پارامترهای مدل، اجرای شبیه سازی عددی و نمایش گرافیکی نتایج خروجی را دارا است.

پیشنهاد می شود از مدل های ریاضی موجود به ویژه مدل CCHE2D به عنوان مکملی جهت پیش بینی نتایج آزمایش های فیزیکی با هزینه کمتر و دقت قابل قبول و جلوگیری از تکرار مدلهای فیزیکی با تغییرات متفاوت در زمینه جریان و کنترل رسوب استفاده نمود و پیچیدگی مساله ها و ساده انگاری مدل ها نباید باعث گردد که از توانایی های مدل های ریاضی غافل شویم زیرا مدل های ریاضی از جمله CCHE2D می توانند در شرایط عملی وضعیت رسوبگذاری آینده را پیشبینی و کاربر را از مشکلاتی که ممکن است در آینده اتفاق افتد، حتی با تقریب، آگاه سازند.

مخاطبین نرم افزار CCHE2D :

مخاطبین اصلی این نرم افزار مهندسین و دانشجویان آب، کشاورزی، سازه های آبی، منابع آب، محیط زیست، سازه های هیدرولیکی و سایر علاقمندان  می باشند.