مهندس فرهاد سوری

مؤسس هزار دانش- فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه تربیت مدرس تهران ( گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی)

مهندس سعید گودرزی

فارغ التحصیل ممتاز رشته مهندسی صنایع