مهندس فرهاد سوری

مدیر و مؤسس هزار دانش- فارغ التحصیل ممتاز مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران- مشاور نهاد ریاست جمهوری در حوزه آب