دکتر فیروز قاسم زاده
دکتری سازه های آبی از دانشگاه تهران، مدرس نرم افزار فلو تری دی
مهندس فرهاد سوری
مؤسس و مدیر هزار دانش، کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر محسن مغربی
دکتری مهندسی محیط زیست، گرایش منابع آب از دانشگاه تهران
دکتر حسن اوجاقلو
دکتري مهندسی آبیاري و زهکشی از دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه زنجان
دکتر مهرداد مقدس
دکتری سازه های آبی از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد آب منطقه ای اصفهان
دکتر حسین خلیلی شایان
دکتری سازه های آبی از دانشگاه تهران، مدرس ژئو استودیو
مهندس محمدرضا بیگلری
کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهندس رضا ایمانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهندس فاطمه مددی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، کارشناس ارشد شرکت مشاور آب نیرو
مهندس پیمان کرم پور
کارشناسی مکانیک، مؤلف کتاب تئوری و تحلیل اجزای محدود در مسائل با استفاده از آباکوس
مهندس حامد نوروزی
کارشناسی ارشد معدن، مؤلف کتاب های آموزش نرم افزار دیتاماین و واژگان مهندسی معدن
مهندس فرزانه گودرزی راد
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محاسب سازه، برنامه نویس و پژوهشگر در حوزه سیلاب