فیلم های آموزشی نرم افزار SWAT

معرفی نرم افزار SWAT و کاربرد آن:

نرم افزار SWAT که مخفف عبارت Soil and Water Assessment Tool می باشد، مدلی در مقیاس آبخیز بزرگ و یا زیرحوضه می باشد که توسط Arnold برای سرویس تحقیقات کشاورزی آمریکا تهیه شده و از زمان ایجاد آن در اوایل 1990،  قابلیت های آن بهطور پیوسته در حال توسعه می باشد. 

این مدل یک ابزار مناسب برای شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی، کیفیت آب، فرسایش خاک، تولیدات زراعی، مدیریت مرتع و اثرات تغییر اقلیم می باشد.

این مدل برای پیش‌بینی تأثیر روش‌های مختلف مدیریت اراضی بر مقادیر آب، رسوب و مواد شیمیایی کشاورزی در سطح حوزه‌های آبریز پیچیده و بزرگ با انواع خاک، کاربری اراضی و شرایط مختلف مدیریتی در درازمدت طراحی‌شده است. این مدل در جهت مدل‌سازی مدیریت آب، سموم و رسوب در مقیاس حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باید SWAT را یک مدل نیمه توزیعی به شمار آورد. از نظر زمانی نیز فرایندهای مختلف بیان شده را می توان در مقیاس زمانی روزانه، ماهانه و یا سالانه شبیه سازی کرد. اجرای این مدل در محیط مشترک با نرم افزار ArcGIS باعث کاربرد آسان و افزایش قابلیت های این مدل شده است. نقشه های پایه مورد نیاز شامل نقشه مدل ارتفاع رقومی یا DEM، نقشه کاربری اراضی، نقشه خاک و نقشه پوشش گیاهی می باشند که هر سه باید در قالب رستری به مدل ارائه شوند. سایر اطلاعات مربوط به داده های جامع هواشناسی، کیفیت آب، عوامل موثر بر جریان سطحی و کانال، آب زیرزمینی، برداشت آب، مدیریت اراضی، اطلاعات جامع مربوط به کیفیت آب، مخازن و برخی زمینه های دیگر با توجه به هدف پژوهش باید در مدل وارد شوند.

در این مدل، شبیه سازی چرخه هیدرولوژیکی را می توان به دو بخش فاز زمین که انتقال آب، رسوب، مواد مغذی و آفت کش به درون کانال اصلی را در هر زیرحوضه کنترل می کند، و فاز آب یا روندیابی که می تواند به صورت حرکت آب، رسوب، مواد مغذی و آلاینده ها در کانال به خروجی آبخیز تعریف شود، تقسیم کرد.

این مدل می تواند به عنوان جایگزین مناسب برای مدل هایهیدرولوژیکی موجود مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

مخاطبین نرم افزار SWAT:

دانشجویان و مهندسین رشته های آب، کشاورزی، منابع آب، سازه هیدرولیکی و…

به زودی فیلم های آموزشی نرم افزار SWAT در این بخش نمایه خواهند شد. فیلم آموزشی منتشر شده از سایر نرم افزارها را در بخش زیر مشاهده فرمایید.