فیلم های آموزشی نرم افزار Qual2k

معرفی نرم افزار Qual2k و کاربرد آن:

نرم افزار ….

مخاطبین نرم افزار Qual2k:

مهندسین آب، عمران، کشاورزی- محققین فعال در حوزه ی کیفیت آب.