فیلم های آموزشی نرم افزار MIKE

معرفی نرم افزار MIKE و کاربرد آن:

بسته نرم‌افزاری MIKE که توسط موسسه هیدرولیک دانمارک (DHI) طراحی و ارائه شده دارای قدمتی بیش از یک دهه می‌باشد. این بسته نرم‌افزاری دربرگیرنده مجموعه‌ای از مدل‌های المان محدوده بوده که در زمینه مهندسی سواحل، بنادر، هیدرولیک، مهندسی رودخانه و سازه‌های دریایی کاربردی می‌باشد. نرم‌افزار MIKE دارای زیر مدل‌ها و یا به اصطلاح ماژول‌هایی (Module) است که هریک از آنها برای مدلسازی محیط‌های یک‌بعدی (MIKE 11)، دوبعدی (MIKE 21)، سه بعدی (MIKE 3) و مدلسازی رسوب‌گذاری سواحل و تغییرات نوار ساحلی (Litpack) مناسب و کاربردی می‌باشند. در نرم افزار MIKE معادلات حاکم بسیاری مربوط به شبیه سازی شرایط وتغییرات دما، شوری، تبدیل مقادیر، مدل آشفتگی، مختصات کارتزین و کروی، تنش بستر، تنش ناشی از باد برسطح، پوشش یخ، جزرومد، تنش تشعشعی، تبادل گرما (تبخیر، همرفتی، انتشار امواج کوتاه و بلند) وجود دارند. می توان ادعا نمود که به علت قدمت حدود ۳۰ ساله و قابلیت اطمینان بالای آن، قریب به اتفاق بسیاری از نیازهای مدل سازی های محیط دریایی در شرکت های مهندسی بوسیله ماژول های این نرم افزار مرتفع می شود، همچنین در انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی نیز مورد مورد استفاده قرار میگیرد. برای ایجاد فایل‌های ورودی (input data)، تعریف شرایط مرزی (Boundary Condition)، و همچنین پس پردازش داده‌های خروجی حاصل از هریک ماژول‌ها، موسسه DHI ماژولی را تحت عنوان MIKE Zero تعریف نموده است. این ماژول پایه و اساس مدلسازی در سایر ماژول‌های مایک را فراهم می‌آورد.

ماژول Mike 21 از بسته نرم افزاری MIKE در مورد شبیه سازی هیدرولیکی و فرایند های مربوط به آن مانند جریانهای دریایی و جزر و مدی، هیدرولیک جریان در بنادر در اثر حرکت کشتی ها، اخلال در موج، جهت موج شکن ها، چرخه های حرارت و شوری، آب شستگی، انتقال رسوب و انباشت آن، کیفیت آب و پخش آلودگی در دریاچه ها، خورها، خلیج ها، نواحی ساحلی و دریاها قابل استفاده است.

مخاطبین نرم افزار MIKE:

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که در زمینه سازه‌های دریایی، مهندسی سواحل و بنادر، مهندسی آب، مهندسی رودخانه، مهندسی سازه‌های هیدرولیکی، مهندسی کشاورزی، فیزیک دریا و علوم دریایی فعال می‌باشند میتوانند از آموزش های این نرم افزار بهره بگیرند. همچنین کلیه افراد مرتبط به حوضه مدلسازی از جمله مهندسین فعال در شرکت های دریایی نیز میتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.