فیلم های آموزشی نرم افزار R

معرفی نرم افزار R و کاربرد آن:

نرم افزار ….

مخاطبین نرم افزار R:

مهندسین آب، عمران، کشاورزی- محققین فعال در حوزه ی کیفیت آب.