فیلم های آموزشی نرم افزار HEC HMS- هزار دانش

معرفی نرم افزار HEC-HMS و کاربرد آن:

HMS مخفف عبارت Hydrological Modeling System است. نرم افزار HEC-HMS یک نرم افزار مدل سازی هیدرولیکی از نوع شبیه سازی است که توسط مرکز مهندسی هیدرولوژیکی ارتش آمریکا تولید شده است. این مدل برای کاربرد در محدوده وسیعی از نواحی جغرافیایی جهت حل دامنه وسیعی از مسائل، شامل منابع آب و هیدرولوژی حوضه های بزرگ و رواناب و سیلاب حوضه های آبخیز طبیعی یا شهری کوچک توسعه یافته است.

هیدروگراف های محاسبه شده توسط این مدل به طور مستقیم یا در تلفیق با نرم افزار دیگر برای اهداف مختلف مطالعاتی نظیر آبرسانی، زهکشی شهری، پیش بینی سیل و دبی جریان، تاثیر تغییر کاربری اراضی، طراحی سرریز سدها، مطالعات کنترل سیلاب و بهره برداری از سیستم مخازن بکار میرود. مدل HEC HMS می تواند با استفاده از الحاقیه HEC-GEO HMS با نرم افزار ArcGIS لینک شود. مدل HEC HMS برای بررسی تغییرات اقلیمی نیز کاربرد دارد.

مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS بر اساس شبیه سازی بارندگی رواناب در حوزه های آبخیز طراحی شده است که با استفاده از قابلیت های نمایشی قادر به حل مسائل متنوعی است. این تنوع شامل مطالعات حوضه های آبرسانی رودخانه های بزرگ، هیدرولوژی سیلابها، توزیع بارش و تلفات آن می باشد. این مدل دارای سه بخش اصلی به نام های مدل حوضه، مدل اقلیمی و شاخص های کنترلی می باشد. همچنین، دارای قابلیت بهینه سازی پارامترها است. مهمترین محاسبات داخلی در این نرم افزار شامل محاسبات تلفات، تبدیل بارش مازاد به رواناب، برآورد دبی پایه حوضه و روندیابی در بازه ها و مخازن است. از مدل HEC HMS به منظور اولویت بندی زیرحوضه ها از نظر سیل خیزی استفاده فراوانی می شود.

مخاطبین نرم افزار HEC-HMS:

مهندسین و دانشجویان مهندسی آب، منابع آب، جغرافیا، محیط زیست، کشاورزی، سازه هیدرولیکی و سایر علاقمندان.

به زودی فیلم های آموزشی نرم افزار HEC HMS در این بخش نمایه خواهند شد.فیلم آموزشی منتشر شده از سایر نرم افزارها را در بخش زیر مشاهده فرمایید.